جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: رزین های بلند روغن
عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین ژل آلکید)  JSB-JA-50
فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-JA-50 در ماینرال اسپریت
مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 55
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 10
 • ویسکوزیته (استوک) : حالت ژلی دارد
 • رنگ (گاردنر) : 4
 • درصد جامد : 50
 • حلال : ماینرال اسپریت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری:
 • با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 33 درجه سانتیگراد به مدت 12ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 170 کیلو گرمی

  گروه محصول: رزین های بلند روغن
  عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین آلکید بلند روغن)  JSB-LO 700-M70
  فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-LO700-M70 در ماینرال اسپریت
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 85
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 10
 • ویسکوزیته (استوک) : 1300-900
 • رنگ (گاردنر) : 2
 • درصد جامد :1 ± 70
 • حلال : ماینرال اسپریت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری: با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
  شرایط نگهداری:
 • در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  گروه محصول: رزین های بلند روغن
  عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین آلکید بلند روغن)  JSB-LO 701-M70
  فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-LO701-M70 در ماینرال اسپریت
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 85
 • عدد اسیدی (حداکثر): 10
 • ویسکوزیته (استوک) : 1300-900
 • رنگ (گاردنر) : (حداکثر 4)
 • درصد جامد : 1 ±70
 • حلال : ماینرال اسپریتدت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری:
 • با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات، سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  گروه محصول: رزین های بلند روغن
  عنوان: رزین بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا (رزین آلکید بلند روغن)  JSB-LO 705-M70
  فرم تحویل: 70 ±1 % JSB-LO705-M70 در ماینرال اسپریت
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب سویا
 • درصد روغن : % 58
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 10
 • ویسکوزیته (استوک) : 900-1300
 • رنگ (گاردنر) : 4
 • درصد جامع : 1± 70
 • حلال : ماینرال اسپریت

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی مناسب
 • براقیت بالا
 • کاربرد در رنگ های ساختمانی , دکوری
 • استفاده در انواع پرایمر ها و آستر ها

 • حلالیت: زایلن، کتون ها، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، وایت اسپریت
  سازگاری:
 • با رزین های متوسط روغن سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  گروه محصول: رزین های متوسط روغن
  عنوان: رزین متوسط روغن بر پایه اسید چرب سویا  JSB-MO 501-MX60
  فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-MO501-MX60 در ماینرال اسپریت و زایلن
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب خاص
 • درصد روغن : %47
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 12
 • ویسکوزیته (استوک): 120-110
 • رنگ (گاردنر) : 3
 • درصد جامد : 1± 60
 • حلال : ماینرال اسپریت زایلین

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی و انعطاف پذیری مناسب
 • مقاومت بسیار خوب به آب ,هوا و مواد شوینده
 • مقاومت نسبت به زرد گرایی عالی
 • در رنگ های اتومبیلی,هوا خشک,کوره ای و رنگ های ترافیکی براساس رزین کلرنتیدرابر

 • حلالیت: زایلن، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، ماینرال اسپریت، متیل اتیل کتون
  سازگاری:
 • با رزین های بلند روغن و خصوصا کلرنتیدرابر سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 180 کیلویی

  گروه محصول: رزین های متوسط روغن
  عنوان: رزین متوسط روغن  JSB-MO 502-MX55
  فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-MO502-MX55 در ماینرال اسپریت و زایلن
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب خاص
 • درصد روغن : %47
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 12
 • ویسکوزیته (استوک) : 300-200
 • رنگ (گاردنر) : 3
 • درصد جامد : 1± 55
 • حلال : ماینرال اسپریت -402

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی و انعطاف پذیری مناسب
 • مقاومت بسیار خوب به آب ,هوا و مواد شوینده
 • مقاومت نسبت به زرد گرایی عالی
 • در رنگ های اتومبیلی,هوا خشک,کوره ای و رنگ های ترافیکی براساس رزین کلرنتیدرابر

 • حلالیت: زایلن، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، ماینرال اسپریت، متیل اتیل کتون
  سازگاری:
 • با رزین های بلند روغن و خصوصا کلرنتیدرابر سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین کوتاه روغن بر پایه اسید چرب سویا  JSB-SO301-X60
  فرم تحویل: ±1 % 60 JSB-SO301-X60 در زایلین
  مشخصات:
 • نوع روغن اسید چرب سویا
 • درصد روغن 35 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 110-70
 • رنگ (گاردنر) 3
 • درصد جامد 1 60±

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO302-X60
  فرم تحویل: %±1 65 JSB-SO302-X60 در زایلین
  مشخصات:
 • درصد روغن 32 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 300-200
 • رنگ (گاردنر) 6
 • درصد جامد 60±1

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • سریع خشک
 • • کاربرد در رنگ های چکشی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO303-X65
  فرم تحویل: ±1 65% JSB-SO303-X65 در زایلین
  مشخصات:
 • درصد روغن 35 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 300-250
 • رنگ (گاردنر) 3
 • درصد جامد 65±1

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO304-X65
  فرم تحویل: JSB-SO304-X65
  مشخصات:
 • درصد روغن 30 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 1200-1100
 • رنگ (گاردنر) 4
 • درصد جامد 1 65±

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه ها 200 کیلویی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO307 –X70
  فرم تحویل: 1 ± 70 در زايلين می‌باشد.
  مشخصات:
 • 1- در صد جامد 1±70
 • 2- ویسکوزیته درCº25 استوک 110 - 70
 • 3- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402 10 - 6
 • 4- رنگ گاردنر ‌‌‌‌‌‌ ≤ 1 MAX
 • 5- درصد روغن 35

 • کاربرد: رزین‌آلكيد‌كوتاه‌روغن‌بر‌پايه‌اسيد‌چرب‌ بدون رنگ داراي خواص عالي از لحاظ براقيت، ثبات ‌رنگ، انعطاف‌پذيري و چسبندگي بوده ‌كه در‌شرايط جوي داراي‌دوام‌ زياد مي باشد. اين رزين در ساخت رنگهاي ‌كوره‌اي از قبيل رنگ ماشين‌آلات صنعتي ، كابينت‌آشپزخانه و همچنين در رنگهاي نيتروسلولزي بكار مي‌رود.
  حلالیت:
 • زایلین کاملاً حل می شود
 • بوتيل استات کاملاً حل می شود
 • سل ‌سل AB کاملاً حل می شود
 • وايت اسپريت حـــل نــمـی شــود
 • متيل‌ايزوبوتيل‌كتون کاملاً حل می شود

 • سازگاری:
 • رزیـــــــن JSB-SO307 –X70 داراي ســـازگــاري بــسـيــار عـالــي بــا رزيـن‌هاي JSB-IBUF601و JSB-IBUF602 و
 • JSB-NBMF7010 و JSB-NBMF603 مي باشد. پيشنهاد ميگردد قبل از استفاده سازگاري با رزين‌هايي ديگر كنترل شود.

 • شرایط نگهداری: رزینJSB-SO307 –X70 دارای پایداری بسیار خوبی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین C º30-Cº5 و در جای خشک نگهداری شود.
  پایداری: رزین JSB-SO307 –X70 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا 24 ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با رزين‌هاي ملامين و اوره دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.
  بسته بندی: به صورت بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  سایر محصولات