جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: رزین های متوسط روغن
عنوان: رزین متوسط روغن بر پایه اسید چرب سویا  JSB-MO 501-MX60
فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-MO501-MX60 در ماینرال اسپریت و زایلن
مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب خاص
 • درصد روغن : %47
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 12
 • ویسکوزیته (استوک): 120-110
 • رنگ (گاردنر) : 3
 • درصد جامد : 1± 60
 • حلال : ماینرال اسپریت زایلین

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی و انعطاف پذیری مناسب
 • مقاومت بسیار خوب به آب ,هوا و مواد شوینده
 • مقاومت نسبت به زرد گرایی عالی
 • در رنگ های اتومبیلی,هوا خشک,کوره ای و رنگ های ترافیکی براساس رزین کلرنتیدرابر

 • حلالیت: زایلن، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، ماینرال اسپریت، متیل اتیل کتون
  سازگاری:
 • با رزین های بلند روغن و خصوصا کلرنتیدرابر سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 180 کیلویی

  گروه محصول: رزین های متوسط روغن
  عنوان: رزین متوسط روغن  JSB-MO 502-MX55
  فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-MO502-MX55 در ماینرال اسپریت و زایلن
  مشخصات:
 • نوع روغن : اسید چرب خاص
 • درصد روغن : %47
 • عدد اسیدی (حداکثر) : 12
 • ویسکوزیته (استوک) : 300-200
 • رنگ (گاردنر) : 3
 • درصد جامد : 1± 55
 • حلال : ماینرال اسپریت -402

 • کاربرد:
 • زمان خشک شدن سطحی و عمقی عالی
 • سختی و انعطاف پذیری مناسب
 • مقاومت بسیار خوب به آب ,هوا و مواد شوینده
 • مقاومت نسبت به زرد گرایی عالی
 • در رنگ های اتومبیلی,هوا خشک,کوره ای و رنگ های ترافیکی براساس رزین کلرنتیدرابر

 • حلالیت: زایلن، نرمال بوتانول، نرمال بوتیل استات، ماینرال اسپریت، متیل اتیل کتون
  سازگاری:
 • با رزین های بلند روغن و خصوصا کلرنتیدرابر سازگاری خوبی دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
 • پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.

 • شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ قابل نگهداری می باشد.از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: این محصول تحت شرایط ذکر شده تا 12 ماه پایدار خواهد بود
  بسته بندی: بشکه های 190 کیلویی

  سایر محصولات