جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
عنوان: رزین کوتاه روغن بر پایه اسید چرب سویا  JSB-SO301-X60
فرم تحویل: ±1 % 60 JSB-SO301-X60 در زایلین
مشخصات:
 • نوع روغن اسید چرب سویا
 • درصد روغن 35 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 110-70
 • رنگ (گاردنر) 3
 • درصد جامد 1 60±

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO302-X60
  فرم تحویل: %±1 65 JSB-SO302-X60 در زایلین
  مشخصات:
 • درصد روغن 32 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 300-200
 • رنگ (گاردنر) 6
 • درصد جامد 60±1

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • سریع خشک
 • • کاربرد در رنگ های چکشی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO303-X65
  فرم تحویل: ±1 65% JSB-SO303-X65 در زایلین
  مشخصات:
 • درصد روغن 35 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 300-250
 • رنگ (گاردنر) 3
 • درصد جامد 65±1

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO304-X65
  فرم تحویل: JSB-SO304-X65
  مشخصات:
 • درصد روغن 30 %
 • عدد اسیدی (حداکثر) 10-6
 • ویسکوزیته (استوک) 1200-1100
 • رنگ (گاردنر) 4
 • درصد جامد 1 65±

 • کاربرد:
 • • براقیت و ثبات رنگ عالی
 • • انعطاف پذیری و چسبندگی خوب
 • • دوام مناسب در شرایط جوی
 • • کاربرد در رنگ های کوره ای از قبیل رنگ ماشین آلات صنعتی,کابینت آشپزخانه
 • • استفاده در رنگ های نیتروسلولزی

 • حلالیت: زایلن , AB سلوسو , متیل ایزو بوتبل کتون, بوتیل استات , ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB60 و JSB-NBMF603-NB60 با رزین های دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه ها 200 کیلویی

  گروه محصول: رزین های کوتاه روغن
  عنوان: رزین آلکید کوتاه روغن  JSB-SO307 –X70
  فرم تحویل: 1 ± 70 در زايلين می‌باشد.
  مشخصات:
 • 1- در صد جامد 1±70
 • 2- ویسکوزیته درCº25 استوک 110 - 70
 • 3- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402 10 - 6
 • 4- رنگ گاردنر ‌‌‌‌‌‌ ≤ 1 MAX
 • 5- درصد روغن 35

 • کاربرد: رزین‌آلكيد‌كوتاه‌روغن‌بر‌پايه‌اسيد‌چرب‌ بدون رنگ داراي خواص عالي از لحاظ براقيت، ثبات ‌رنگ، انعطاف‌پذيري و چسبندگي بوده ‌كه در‌شرايط جوي داراي‌دوام‌ زياد مي باشد. اين رزين در ساخت رنگهاي ‌كوره‌اي از قبيل رنگ ماشين‌آلات صنعتي ، كابينت‌آشپزخانه و همچنين در رنگهاي نيتروسلولزي بكار مي‌رود.
  حلالیت:
 • زایلین کاملاً حل می شود
 • بوتيل استات کاملاً حل می شود
 • سل ‌سل AB کاملاً حل می شود
 • وايت اسپريت حـــل نــمـی شــود
 • متيل‌ايزوبوتيل‌كتون کاملاً حل می شود

 • سازگاری:
 • رزیـــــــن JSB-SO307 –X70 داراي ســـازگــاري بــسـيــار عـالــي بــا رزيـن‌هاي JSB-IBUF601و JSB-IBUF602 و
 • JSB-NBMF7010 و JSB-NBMF603 مي باشد. پيشنهاد ميگردد قبل از استفاده سازگاري با رزين‌هايي ديگر كنترل شود.

 • شرایط نگهداری: رزینJSB-SO307 –X70 دارای پایداری بسیار خوبی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین C º30-Cº5 و در جای خشک نگهداری شود.
  پایداری: رزین JSB-SO307 –X70 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا 24 ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با رزين‌هاي ملامين و اوره دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.
  بسته بندی: به صورت بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  سایر محصولات