جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: خشک کن سرب
عنوان: خشک کن سرب  JSB-Pb-32
فرم تحویل: JSB-Pb-32
مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • ویسکوزیته(استوک) 4-2
 • درصد فلز 0.2± 32
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) ±0.01 1.27
 • حلال زایلن

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , سرب و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, نرمال بوتیل استات ,ماینرال اسپریت(محدود)
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 250 کیلویی می باشد

  گروه محصول: خشک کن سرب
  عنوان: خشک کن سرب  JSB-Pb-36
  فرم تحویل: JSB-Pb-36
  مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • ویسکوزیته(استوک) 4-2
 • درصد فلز 0.2 ± 36
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) ±0.01 1.27
 • حلال زایلن

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , سرب و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, نرمال بوتیل استات ,ماینرال اسپریت(محدود)
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 250 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: خشک کن کلسیم
  عنوان: خشک کن کلسیم  JSB-Ca-5
  فرم تحویل: JSB-Ca-5
  مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • ویسکوزیته(استوک) 4-2
 • درصد فلز ±0.2 5
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) 1±0.01
 • عدد اسیدی 65
 • حلال زایلن

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , سرب و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, بوتیل استات ,ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 190 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: خشک کن کلسیم
  عنوان: خشک کن کلسیم  JSB-Ca-10
  فرم تحویل: % Ca-10 در زایلن
  مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • ویسکوزیته(استوک) 4-2
 • درصد فلز 0.2 ± 10
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) 1 ±0.0 1
 • عدد اسیدی 65
 • حلال زایلن

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , سرب و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, بوتیل استات ,ماینرال اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 190 کیلویی می باشد

  گروه محصول: خشک کن کبالت
  عنوان: خشک کن کبالت  JSB-Co-10
  فرم تحویل: JSB-Co-10
  مشخصات:
 • ظاهر مایع بنفش رنگ
 • درصد فلز 10 ± 0.2
 • دانسیته(25درجه گرم/سی سی) ±0.01 1
 • حلال وایت اسپریت

 • کاربرد:
 • • دارای سطح بسیار فعال
 • • باعث سخت شدن رزین های پلی استر غیر اشباع همراه با کاتالیست متیل اتیل کتون و پراکسید
 • • مصرف فلز بر اساس درصد رزین 1 تا 0.1 درصد می باشد

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, نرمال بوتیل استات ,وایت اسپریت
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها و رزین های بلند و متوسط روغن و پلی استر غیر اشباع دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 9 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 9 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: خشک کن زیکرونیوم
  عنوان: خشک کن زیرکونیوم  JSB-ZR-18
  فرم تحویل: JSB-ZR-18
  مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • درصد فلز 0.2 18±
 • حلال زایلین

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , کلسیم و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, متیل بوتیل استات ,ماینرال اسپریت(محدود)
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها از جمله کبالت,کلسیم,منگنز و رزین های بلند و متوسط روغن دارد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: خشک کن زیکرونیوم
  عنوان: خشک کن زیرکونیوم  JSB-ZR-12
  فرم تحویل: JSB-ZR-12
  مشخصات:
 • ظاهر مایع زرد رنگ
 • درصد فلز 0.2 12±
 • حلال زایلین

 • کاربرد:
 • • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • • در ترکیب با خشک کن کبالت , کلسیم و منگنز استفاده می شود.

 • حلالیت: زایلن , نرمال بوتانول(محدود) , متیل اتیل کتون, متیل بوتیل استات ,ماینرال اسپریت(محدود)
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها از جمله کبالت,کلسیم,منگنز و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 200 کیلویی می باشد

  گروه محصول: خشک کن مخصوص
  عنوان: خشک کن مخصوص برای رنگ های چکشی  JSB-DR-15
  فرم تحویل: JSB-DR-15
  مشخصات:
 • ظاهر : مایع بنفش رنگ
 • حلال : زایلین

 • کاربرد:
 • تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگ ها
 • دارای ترکنندگی پیگمان خوب می باشد
 • 1 % وزنی با ازای درصد جامد رزین استفاده گردد. / پیشنهاد می گردد

 • حلالیت: زایلن، نرمال بوتانول) محدود (متیل اتیل کتون، وایت اسپریت)محدود(
  سازگاری: سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها از جمله کبالت,کلسیم,منگنز و رزین های بلند و متوسط روغن دارد.
  شرایط نگهداری:
 • در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 33 درجه سانتیگراد به مدت 11 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه
 • منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

 • پایداری:
  بسته بندی:

  سایر محصولات