جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: ملامین فرمالدئید
عنوان: رزین ملامین فرمالدهید بوتیله شده  JSB-NBMF603
فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-NBMF603 در نرمال بوتانول
مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 2
 • ویسکوزیته (استوک) 15-10
 • رنگ (آفا) 100Max
 • درصد جامد 60±2
 • دانسیته(kg/m3 ) 1090

 • کاربرد:
 • • رنگ های کوره ای با دمای پخت پایین تا متوسط
 • • آستری ها
 • • رنگ های الکترواستاتیک
 • • رنگ های نیتروسلولوزی و لاک ها
 • • فعالیت زیاد
 • • سخت شدن سریع

 • حلالیت:
 • زایلن , نرمال بوتانول , متیل اتیل کتون, بوتیل استات
 • تیتر حلالیت:
 • تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا 1:3 (حجمی /حجمی) حلال : ملامین

 • سازگاری: سازگاری خوبی با رزین های پلی استر,اپوکسی JSB-NBBF604-NB70 و JSB-IBUF-602به نسیت 1/1 وزنی براساس درصد استر,رزین های اپوکسی با وزن مولکولی کم,رزین های آکریلیک و همچنین با الکید کوتاه روغن و متوسط و پلی استر اشباع سازگار است. . قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلویی می باشد.

  گروه محصول: ملامین فرمالدئید
  عنوان: رزین ملامین فرمالدهید بوتیله شده  JSB-NBMF7010
  فرم تحویل: 60 ±1 % JSB-NBMF7010 در نرمال بوتانول
  مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 2
 • ویسکوزیته (استوک) 9-5
 • رنگ (آفا) 100Max
 • درصد جامد 2 60±
 • دانسیته(kg/m3 ) 1090

 • کاربرد:
 • • رنگ های کوره ای با دمای پخت پایین تا متوسط
 • • آستری ها
 • • رنگ های الکترواستاتیک
 • • رنگ های نیتروسلولوزی و لاک ها
 • • فعالیت زیاد
 • • سخت شدن سریع

 • حلالیت:
 • زایلن , نرمال بوتانول , متیل اتیل کتون, بوتیل استات
 • تیتر حلالیت:
 • تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا 1:3 (حجمی /حجمی) حلال : ملامین

 • سازگاری: سازگاری خوبی با رزین های پلی استر,اپوکسی JSB-NBBF604-NB70 و JSB-IBUF-602به نسیت 1/1 وزنی براساس درصد استر,رزین های اپوکسی با وزن مولکولی کم,رزین های آکریلیک و همچنین با الکید کوتاه روغن و متوسط و پلی استر اشباع سازگار است. . قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد
  شرایط نگهداری: در انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: بشکه های 200 کیلویی می باشد

  سایر محصولات