جهان شیمی بسپار  تولید کننده انواع رزین های صنعتی

انگلیسی روسی

گروه محصول: رزین های سخت
عنوان: رزین مالئیک رزین  JSB-MR101-X75
فرم تحویل: 75 ±1 % JSB-MR101-X75 در زایلین و تولوئن به نسبت 50/50
مشخصات:
 • عدد اسیدی (حداکثر) 30-25
 • ویسکوزیته (استوک) 100-60
 • رنگ (گاردنر) 10
 • درصد جامد 75±1
 • حلال زابلن و تولوئن به نسبت 50/50

 • کاربرد:
 • • براقیت و سختی خوب
 • • سازگاری مناسب با رزین های کوتاه روغن و نیترو سلولز , سیلر

 • حلالیت: اترها , کتون ها , استات ها, آروماتیک ها
  سازگاری: سازگاری خوبی با کلیه رزین های دیگر دارد.قبل از استفاده با سایر محصولات, سازگاری کنترل گردد.
  شرایط نگهداری: ر انبار و مکان خشک دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد,از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.
  پایداری: به مدت 12 ماه در بشکه های پلمپ می باشد
  بسته بندی: به صورت بشکه های 190 کیلویی می باشد

  سایر محصولات